Polityka Prywatności

I. Postanowienia ogólne
 1. Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Państwa przez sklep internetowy Iguane.pl, prowadzony pod www.iguane.pl (dalej zwaną „Sklepem internetowym”) przez IGUANE MARTA KWAŚNIEWSKA z siedzibą w Białymstoku przy ul. Ciesielskiej 2, 15-542 Białystok, NIP 9660460184, REGON 200140887.

 2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest: IGUANE MARTA KWAŚNIEWSKA ul. Ciesielska 2 15-542 Białystok NIP 9660460184 REGON 200140887.

 3. Dane osobowe Usługobiorcy i Klienta są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. 1997 Nr 133, poz. 883 ze zm.) (zwana dalej: Ustawą o ochronie danych osobowych) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

 4. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

 5. Wszelkie słowa, wyrażenia i akronimy występujące na niniejszej stronie i rozpoczynające się dużą literą (np. Sprzedawca, Sklep Internetowy, Usługa Elektroniczna) należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Sklepu Internetowego dostępnym na stronach Sklepu Internetowego.Dane osobowe podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych w celu realizacji umów zawartych za pośrednictwem Sklepu internetowego.

 6. Każdej osobie korzystającej ze Sklepu internetowego przysługuje prawo kontroli przetwarzania jej danych osobowych. W związku z tym może wystąpić do Sklepu internetowego z wnioskiem o udzielenie jej informacji w zakresie określonym w art. 32 ustawy z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014 r. poz. 1182).

II. Przetwarzanie danych osobowych
 1. Klient może przeglądać Sklep Internetowy bez konieczności podawania swoich danych osobowych czy też bez konieczności dokonania rejestracji, z zastrzeżeniem postanowień Polityki Cookies.

 2. Sprzedający zbiera dane Klienta w celu zawarcia z nim Umowy sprzedaży, jak również w związku z jej wykonywaniem.

 3. Usługodawca, Sprzedający oraz podmioty trzecie zbierają następujące dane Użytkownika: imiona i nazwisko, numer identyfikacji podatkowej NIP (w szczególności w przypadku przedsiębiorców), adres e-mail, telefon kontaktowy, adres dostawy Towaru, dane wymagane do realizacji płatności za Zamówienie. W celu odbioru Towaru u Sprzedającego lub w miejscu dostawy Towaru, w przypadku uprzedniej zapłaty Ceny, Usługodawca, Sprzedający oraz podmioty trzecie mogą zbierać dodatkowo dane w postaci numer telefonu komórkowego Klienta.

 4. Rejestracja Konta wymaga od Klienta podania loginu oraz hasła zabezpieczającego Konto. W haśle należy użyć unikatowej kombinacji liczb, liter i znaków.

III. Zabezpieczanie danych osobowych
 1. Usługodawca, Sprzedający oraz podmioty trzecie jako administratorzy danych osobowych stosują środki techniczne oraz organizacyjne niezbędne do ochrony danych wymagane Ustawą o ochronie danych osobowych, w szczególności zabezpieczają dane osobowe Użytkowników przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.

 2. Użytkownik zobowiązany jest we własnym zakresie odpowiednio zabezpieczyć Hasło przed ujawnieniem osobom trzecim.

 3. Komunikacja pomiędzy Użytkownikiem a serwerem Sklepu Internetowego jest zaszyfrowana. Bezpieczeństwo przesyłu danych jest zapewnione dzięki stosowaniu protokołu transmisji SSL (Secure Socket Layer v3). SSL polega na kodowaniu danych przed ich wysłaniem z przeglądarki Użytkownika i dekodowaniu po bezpiecznym dotarciu na serwer obsługujący Sklep Internetowy. Informacja wysyłana z serwera Sklepu Internetowego do Użytkownika jest kodowana, a następnie dekodowana.

pixel